การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now