มุมมอง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล