การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต
โครงสร้างพื้นฐาน รองรับ Big Data
ภายใต้โครงการ Smart University

... watching now

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี