นโยบายด้านการคลังและการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

... watching now

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง