การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now