การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล