การสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของนักศึกษา
การให้คำปรึกษาและการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา
ในการทำงาน/กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเงิน

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์