สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ
AUN-QA International Conference 2018
บทบาทการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ