แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือ วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network