มุมมอง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
(World Class University)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล