โครงการ Smart University

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล