Nice to meet you

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์