สัปดาห์ปฏิบัติธรรมศิริราช บรรยายธรรม
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพุทธบูชาในวัน อาสาฬหบูชา

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network