การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic : 364” (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic : 364”
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 : เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
โดย : รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network