การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic : 364” (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Special Clinic : 364”
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ช่วงที่ 1
กล่าวเปิดกิจกรรม
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network