มุมมอง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล