สัปดาห์ปฏิบัติธรรมศิริราช บรรยายธรรม : พระครูสุมนสารคุณ (ประสาร สุมโน) เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network