การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx Assessor รุ่นที่ 6 กิจกรรมที่ 1 (วันที่ 1)

ทีมวิทยากร
1. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
2. ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
3. คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
4. อ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/วิทยาลัยนานาชาติ
5. ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
1. รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร คณะวิทยาศาสตร์ (เกษียณ)
2. ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย คณะพยาบาลศาสตร์
3. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ คณะเทคนิคการแพทย์
4. ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทีม Experience
1. ศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
2. รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ คณะวิทยาศาสตร์
3. อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
4. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทยศาสตร์
5. นายตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

ช่วงที่ 1
พื้นฐานของการตรวจประเมิน
• วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
• Code of Ethical Conduct
• EdPEx Criteria Overview
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2
การจัดทำ Key Factor
วิทยากร : คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 3
การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI
• การระบุ Key Factors ที่เกี่ยวข้อง
• การระบุ Strength & OFI
• การให้คะแนน
• การเขียนรายงานความเห็นที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 4
Workshop : การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI
วิทยากร : ทีมวิทยากร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network