“เทศน์มหาชาติ ถวายบรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจไทย” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กัณฑ์กุมาร โดย พระสาคร ปุญฺญการี วัดปฐมบุตรอิศราราม กทม. และกัณฑ์มัทรี โดย พระปลัดวิทยา วิสุทฺธาจาโร วัดเทพากร กทม.

... watching now