การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 9 Day_3

08.30 – 10.30 น. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และผลลัพธ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.45 – 12.00 น. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ผลลัพธ์ด้านการเงิน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.00 – 14.15 น. การประเมินองค์กร (กระบวนการตรวจประเมิน)
วิทยากร : คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

14.30 – 16.00 น. แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรตามระบบ EdPEx
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 4

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network