การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 9 Day_2

08.30 – 10.30 น. หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.45 – 12.30 น. หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.30 – 14.15 น. หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และผลลัพธ์
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14.30 – 16.30 น. หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฎิบัติการ และผลลัพธ์
วิทยากร : ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 4

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network