การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 9 Day_1

09.00 – 10.15 น. วัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
• ระบบคุณภาพ MUQD (EdPEx & AUNQA)
• หัวใจสำคัญค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์ EdPEx
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

10.30 – 12.00 น. องค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx และการให้คะแนน
• กระบวนการ (ADLI)
• ผลลัพธ์ (LeTCI)
วิทยากร : คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

13.00 – 15.00 น. โครงร่างองค์กร (Workshop)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

15.15 – 16.30 น. โครงร่างองค์กร (Workshop) (ต่อ)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ
คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 3

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 4

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network