มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล