กฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


มหาวิทยาลัยมหิดขอเชิญร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดพระงาม (พระอารามหลวงชั้นตรี)
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
เวลา 13.30 น.

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์