พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดลแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี ๒๕๖๐

... watching now