เวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว “ภาพเด็กไทยที่เราอยากเห็น เพื่อนำประเทศสู่ Thailand 4.0”

ช่วงที่ 1

... watching now