มุมมอง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


โดย คุณมีชัย  วีระไวทยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ