พระเมตตาดั่งสายธาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน แผ่นที่ ๓

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


๔๒.วันนั้น…วันที่คืนชีวิต
๔๓.ศิลปะคู่แผ่นดิน
๔๔.สาวโรงงานทอผ้าแม่เจ้าอยู่หัว
๔๕.พาข้าวกลับบ้าน
๔๖.ข้าวสังข์หยด
๔๗.ลมหายใจไท-ยวน
๔๘.ห้องทดลองแห่งท้องทะเล
๔๙.ชีวิตใหม่
๕๐.โรงเรียนควาย
๕๑.รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น
๕๒.อดีตในปัจจุบัน
๕๓.ชีวิตใหม่ที่บ้านขุนแตะ
๕๔.คืนชีวิตสู่สายน้ำ
๕๕.ดอกไม้แห่งอันดามัน
๕๖.หมอหลวง หมอของปวงชน
๕๗.ผืนป่าแห่งลุ่มน้ำชี
๕๘.คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์
๕๙.ต่อลมหายใจ รองเท้านารี ราชินีกล้วยไม้
๖๐.ห้องเรียนธรรมชาติ
เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network
View ratings
แบบประเมินการรับชม iptv