พระเมตตาดั่งสายธาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน แผ่นที่ ๒

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


๒๑.บ้านใหม่ ใต้ทะเล ๒๒.สถาบันสิริกิติ์ เพื่อชีวิตชาวนา ๒๓.ต้นแบบ ชุดไทย ๒๔.ไหมไทย ในแดนไกล ๒๕.ศิลปะไทย ที่หอไอเฟล ๒๖.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ๒๗.คืนช้างสู่ป่า ๒๘.ปีกแมลงทับ ความงามจากพื้นดิน ๒๙.สัตวแพทย์พระราชทาน ๓๐.พระมหากรุณาธิคุณ ๓๑.มิตรประเทศ ๓๒.ธงไทยในต่างแดน ๓๓.เส้นสาย ลวดลายชีวิต ๓๔.ถุงพระราชทาน ๓๕.อุ่นกายอุ่นใจ ๓๖.บ้านเต่า ๓๗.แพรวา…ผ้าแห่งชาติพันธุ์ ๓๘.อาภรณ์แห่งความสุข ๓๙.คำสัญญา ๔๐.ป่าเล็กในเมืองใหญ่
เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network
View ratings
แบบประเมินการรับชม iptv