โครงการ Pearls in Medical Education: How to improve learning in an operating room – เราจะเพิ่มการเรียนรู้ในห้องผ่าตัดได้อย่างไร…? โดย ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

... watching now