สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา บรรยายธรรม : บทบาทของพระสงฆ์จากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน

... watching now