โครงการ Pearls in Medical Education เรื่อง การใช้ Workplace – based Assessment ในการสอนชั้นคลินิก

... watching now