การประชุมวิชาการ ประจําปี 2560 เรื่อง “MB: Towards industry and enterprise commercialization”

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now