โครงการ Pearls in Medical Education
เรื่อง Effective Presentation การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้น่าสนใจ และประทับใจผู้ฟัง

... watching now