พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ(Quality Fair)ประจำปี2551 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Living and Learning Organization”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network