พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังแผ่นดินฯ

... watching now