การบรรยายพิเศษเพื่อรองรับการออกนอกระบบ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

1. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยใน แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

2.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network