การฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
[vod network=”intranet” stream=”2010/09/20100924_2.mp4