โครงการ Pearls in Medical Education เรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้ใจสู่ใจ…..” รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

... watching now