อธิการบดีและทีมผู้บริหารเยี่ยมชมพบปะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network