กิจกรรมออกชนบท ที่อำเภอสูงเนิน กิจกรรมเยี่ยมชุมชนคลองเตย

[fvplayer rtmp=”rtmp://stream.mahidol:1936/vod/_definst_/” rtmp_path=”mp4:/2007/01/20070119.mp4″ mobile=’http://stream.mahidol:1936/vod/_definst_/mp4:2007/01/20070119.mp4/playlist.m3u8′ width=640 height=420 ]

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

[rate_this_page]