การฟังชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network