มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8) จิตตปัญญาศึกษา…จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน วันที่ 1

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now

ช่วงที่ 4

... watching now