ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

ช่วงที่ 1 พิธีเปิด
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

... watching now


ช่วงที่ 2 KM 3.0 ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้

... watching now


ช่วงที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Best Practice ของการนำความรู้ไปใช้ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดย ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now


ช่วงที่ 4 Team Good Practice Award Presentation

... watching now


ช่วงที่ 5 Story Telling

... watching now

ช่วงที่ 6 ประกาศผลและมอบรางวัล

... watching now


09.00-09.15 น. พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ มอบรางวัล Team Good Practice Award
และ มอบของที่ระลึกให้กับ สถาบันสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.15-09.45 น. KM 3.0 ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
11.00-12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Best Practice ของการนำความรู้ไปใช้ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดย ศาสตราจารย์ พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
Team Good Practice Award Presentation
13.00-13.15 น. TGP-1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ของห้องผ่าตัดสูติ – นรีเวชฯ
13.15-13.30 น. TGP-2 ทุกวินาทีมีค่า คำมั่นสัญญาของ Siriraj Stroke Fast Track
13.30-13.45 น. TGP-3 โครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน(Home Chemotherapy RAMA Model : HCRM)
13.45-14.00 น. TGP-4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อการเสริมพลังและการจัดการตนเอง เพื่อเป็นวิถีสู่สุขภาพที่ดีขึ้น
Story Telling
14.00-14.15 น. O-S1 ล้วงทุกข์ ให้เป็นสุข
14.15-14.30 น. O-S2 ครูนอกโรงเรียน
14.30-14.45 น. O-S3 วินาทีชีวิต
14.15-15.00 น. O-S4 ฟัง (LISTEN)
15.00-15.15 น. พักอาหารว่าง
15.15-16.15 น. การจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
16.15-16.30 น. ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล