สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เรื่อง ปัญหาใหญ่ของสัตว์โลก

... watching now