สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เรื่อง สุขทุกข์อยู่ที่มุมมองของเราเอง

... watching now