ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 8
เรื่อง Palliative Care แนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสุขภาพไทยไม่ล้มละลาย”

... watching now