นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัย 2559-2562

ช่วงที่ 1
นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัย 2559-2562
Thailand 4.0 Entrepreneurial University
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

ช่วงที่ 2
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network