พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now