สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
บรรยายธรรม เรื่อง ชาวพุทธได้อะไรจากวันเข้าพรรษา

... watching now